انجمن دوستان پناهگزی ین رادولف سل

From wiki.fk-asyl.org
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Rechtshilfefonds and the translation is 0% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
العربية • ‎Deutsch • ‎English • ‎British English • ‎فارسی • ‎français

کی میتواندکمک دریافت نماید؟ شما بایست ـ در رادولف سل بود وباش نماید، ـ یک <کارت محل اقامت> با اعتبار داشته باشید، ـ پول تنها از اداره محل اقامت دریافت نمایدو کدام عاید دیگر نداشته باشید. دراینحالتما یضورتشماراکنتولمیکنیم.وقنکهتاییدشدشمامیتوانید الی۲۵۰یوروکمک تقاضا نماید.ما مشتک با وکیل مدافع شما درخواست شما را کنتول میکنیم .به این منظور ما اسناد یضورت داریم ـــ ( طور مثال پروتوکول استماع شما را، سند اداره برای مهاجرین و پناهندگان بمف و سایر اسناد مهم).هنکامیکه وکیل مدافع،متجم، تایید کننده وظیفه را متقبل شد ، انجمن دوستان پناهگزی ین رادولف سل کمک را اعطا و مبلغ را بحساب انها انتقال میدهد.

چهی را شما باید انجام دهید؟ بعض اوقات شهر مصارف و یا یک قسمت مصارف را برای پروسیجر بعهده میگ رتد.در اینحالت کمک بحساب انجمن دوستان 60 2807 1055 0035 6925 IBAN DE87و یاقسمت کمک شپارکسه پناهگزی ین رادولف سل شماره حساب هیگاوـ بودن زه دوباره انتقال داده میشود.ما تصمیم در باره مصارف را کنتول مینمایم.هرگاه شما در ی ب ری کار نماید و یا پول کما یی نمایدویا کدام عاید دیگر داشته باشید،شما بایست کمک و یا یک قسمت انرا دوباره تادیه نماید.حامل < کارت محل اقامت>را تا اخ رت پروسیجر ما کنتول میکنیم، که ایا شما هنوز هم مستحق هستید.